ROAS

En term som mer eller mindre har blivit cementerad inom hela det digitala marknadsföringsfältet är ROAS. Här benar vi ut vad ROAS är, hur man räknar ut det och hur det kan användas i ditt arbete.

Vad betyder ROAS?
Räkna ut ROAS?
Vad är en bra ROAS?
Hur används ROAS?
ROAS och Google ads
ROAS vs ROI
Några sammanfattande punkter

Vad betyder ROAS?

ROAS står för “return on ad spend” alternativt “return on advertising spend” och är ett mätetal (KPI-metric) som används för att räkna ut lönsamhet genom att titta på hur annonsintäkter står i relation till annonskostnader. För att räkna ut din ROAS ställer du upp annonsintäkten delat med kostnaden för annonseringen, vilket genererar en procentuell kvot. ROAS hjälper alltså annonsörer att se över om annonseringsinsatsen är lönsam eller inte.

Räkna ut ROAS

Att räkna ut ROAS är inte särskilt komplicerat. Ett första steg är att fastslå dina annonsintäkter och annonskostnader. Ställ sedan upp dessa likt exemplet nedan. Alltså annonsintäkter dividerat med annonskostnader. Detta kommer ge dig en kvot som sedan ska konverteras till procent.

Testa gärna vår ROAS-kalkylator! Räkna ut din ROAS genom att ange dina annonsintäkter och annonskostnader.

ROAS-kalkylatorFör att ge ett exempel: Om du har annonsintäkter på 200 000 kr och annonskostnader på 100 000 kr genereras en ROAS på 200% och vi kan fastslå att annonseringen är mer lönsam än kostsam.

Genereras en kvot på över 100% är annonseringen att betrakta som lönsam. Är kvoten under 100% är annonskostnaderna högre än de genererade intäkterna och din annonsering är därför inte lönsam. 100% indikerar alltså när dina intäkter och kostnader går jämnt upp.

Vad är en bra ROAS?

Det är svårt att ge ett rakt svar på vad en generellt bra ROAS är. Det viktigaste är att sätta ett ROAS-mål som är anpassat efter din verksamhet och att sträva efter att hamna så nära ditt satta mål som möjligt. En alltför hög ROAS behöver inte vara positivt i alla lägen, utan kan exempelvis indikera att det finns utrymme att höja dina kostnader för att få ut mer av din annonsering. Se till att ta hänsyn till dina marginaler när du sätter ditt mål.

En negativ ROAS är av förklarliga skäl ofta inte att betrakta som någonting eftersträvsamt. Däremot kan en negativ ROAS vara en naturlig konsekvens av en långsiktig annonsstrategi. I ett sådant fall kan det huvudsakliga målet med annonseringen vara att etablera varumärkeskännedom och i ett senare skede driva konverteringar. Därför är det inte konstigt att annonseringens kostnad just nu är högre än dess intäkter. En negativ ROAS behöver därför inte alltid vara någonting dåligt.

Hur används ROAS?

Idag är ROAS ett utbrett KPI-mätetal som används flitigt bland digitala marknadsförare för att mäta annonseringens lönsamhet. Även om ROAS kan ge snabba och värdefulla insikter, är det viktigt att poängtera att den på egen hand knappast är tillräcklig för att ge en fullständig bild av en kommunikationsinsats framgång.

För att utvärderingen ska bli så talande som möjligt är det viktigt att se ROAS som ett svar på en fråga ur ett särskilt perspektiv. Den gör sig alltså bäst i att kombineras med andra mätetal för att ge en konkret bild över helheten. Detta är även fallet med många andra metrics. Det som däremot gör ROAS till lite av ett specialfall är dels sitt relativt snäva användningsområde och dels sin relation med ROI, vars skillnader och likheter förklaras längre ner i texten.

Det är även viktigt att ha annonseringens syfte i beaktning när man räknar ut sin ROAS. Är målet med annonseringen att främst öka varumärkeskännedomen kan en lägre procent vara att räkna med. Är det huvudsakliga syftet att istället driva konvertering är det förmodligen mest klokt att ha en högre procentuell ROAS som målbild.

ROAS och Google Ads

Så varför är ROAS ett så pass populärt mått inom digital marknadsföring? Den främsta anledningen är förmodligen att Google själva använder det. När du använder Google Ads lyfts ROAS fram som ett relevant mätetal för att din annonsering ska lyckas bli så lyckad som möjligt. I Googles hjälpcenter finns det även bra guider om hur du ska använda ROAS i din annonsering via Google Ads. Du kan även komma åt de siffror du behöver för att räkna ut din ROAS från GA4.

ROAS vs. ROI

Det är lätt hänt att blanda ihop ROAS med ROI, vilket inte är så konstigt då det finns en hel del likheter. ROI som står för “return on investment” är ett mer vedertaget mätetal utanför marknadsföringsbranschen än vad ROAS är. Syftet att räkna på lönsamhet är dock densamma.

ROI räknas ut på ett liknande sätt som ROAS med den stora skillnaden att annonsintäkten subtraheras med annonskostnaden innan de divideras med annonskostnaden, likt uppställningen för att räkna ut ROAS. Detta gör att den procentuella kvoten alltid blir lägre vid beräkning av ROI.

En ytterligare skillnad är att ROI även tar hänsyn till fler kostnader än endast annonskostnaderna i sin beräkning. Det kan handla om leveranskostnader, administrativa kostnader eller kostnader för mjukvara. ROAS intresserar sig alltså endast för annonskostnaderna.

Några sammanfattande punkter

  • ROAS är ett bra mätetal som kan indikera om din annonsering är lönsam eller inte.
  • sätt ett tydligt ROAS-mål som går i linje med just din verksamhet och syftet med din annonsering.
  • Det är relevant att kombinera med andra mätetal.
  • “En bra ROAS” är på generell basis svår att fastslå.
  • Google själva förespråkar ROAS.
  • ROAS och ROI har några avgörande skillnader.